9 அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர் சத்தியப்பிரமாணம்

தமிழ் MIRROR  தமிழ் MIRROR
9 அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர் சத்தியப்பிரமாணம்

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களாக 9 பேரும், இராஜங்க அமைச்சர் ஒருவரும் சத்தியப்பிரமானம் செய்து கொண்டனர்.

 

மூலக்கதை