வருத்தினி ஏகாதசி மகிமைகளும் விரதம் கடைப்பிடிக்கும் எளிய வழிமுறைகளும்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

விரதமிருந்து இறைவனை வழிபடுவதன் மூலம் அருள் மட்டுமல்ல இந்த உலகில் வாழத்தேவையான பொருளும் கிட்டும். அப்படி ஒரு விரதமே வருத்தினி ஏகாதசி விரதம்.

மூலக்கதை