செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டத்துடன் அரசு முதலீட்டு திட்டங்களுக்கு வட்டி குறைக்கத் திட்டம்!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டத்துடன் அரசு முதலீட்டு திட்டங்களுக்கு வட்டி குறைக்கத் திட்டம்!

டெல்லி: இந்தியாவில் இன்னும் சில அரசு முதலீட்டுத் திட்டங்கள் நடுத்தர மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகத் தான் இருக்கின்றன. சேமிப்புக் கணக்கு டெபாசிட்டேர்ம் டெபாசிட்ஆர்டி5 வருட மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்5 வருட மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்5 வருட தேசிய சேமிப்புச் சான்றுபிபிஎஃப்கிஷான் விகாஸ் பத்திரம்செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் என வெகு சில நிதி

மூலக்கதை