செவ்வாய் விரதம் இருப்பது எப்படி?

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஜாதகத்தில் செவ்வாய் தோஷமும் அங்காரக தோஷமும், செவ்வாய் நீச்சம் அடைந்தவர்கள், செவ்வாய் திசை நடப்பவர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் இருக்க வேண்டும்.

மூலக்கதை