ஆடி செவ்வாய் விரத வழிபாடு பலன்கள்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

இந்த மாதத்தில் வரும் “ஆடி செவ்வாய் கிழமைகள்” சிறப்பான தினங்களாகும். இந்த ஆடி செவ்வாய் விரதம் இருப்பது மற்றும் வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

மூலக்கதை