நினைத்த காரியத்தை நிறைவேற்றும் சாய் நாதர் விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

நினைத்த காரியம் நிறைவேற, ஒன்பது வியாழக்கிழமை சீரடி சாயிபாபாவை நினைத்து விரதம் இருந்தால், வேண்டியதைப் பெறலாம்.

மூலக்கதை