அம்மன் விரத வழிபாட்டுக்கு உகந்த ஆடி மாதம்...

மாலை மலர்  மாலை மலர்

புரட்டாசி மாதமானது பெருமாளை வழிபடச் சிறப்பாகக் கருதப்படுவது போல் ஆடி மாதம் முழுவதும் அம்மனை விரதம் இருந்து வழிபடச் சிறப்பு நிறைந்த மாதமாகக் கருதப்படுகிறது.

மூலக்கதை