உலகத் தமிழிசை மாநாடு..

வலைத்தமிழ்  வலைத்தமிழ்
உலகத் தமிழிசை மாநாடு..

உலகத் தமிழிசை ஆய்வுகள் நூல் வடிவில்

மூன்று பகுதிகளாக..

உலகத் தமிழிசை மாநாடு , டிசம்பர் 14, 15 , மதுரை தமிழ்ச்சங்க வளாகத்தில்

மூலக்கதை