உரிமையாளருக்காக உயிரைக் கொடுத்த செல்ல நாய்!

PARIS TAMIL  PARIS TAMIL
உரிமையாளருக்காக உயிரைக் கொடுத்த செல்ல நாய்!

நாய்கள் நன்றியுள்ளவை என்பதை நிரூபித்துள்ளது சரவாக்கில் ஒரு நாய். வீட்டினுள் நுழைய முயன்ற பாம்பிடமிருந்து உரிமையாளரின் குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற தனது உயிரைக் கொடுத்தது.

 

மூலக்கதை