இந்த வருடத்திற்கான விநாயகருக்கு உகந்த விரத நாட்கள்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

நடந்து வரும் விளிம்பி வருடத்தில் விநாயகருக்கு உகந்த விரத நாட்கள் எந்நெத்த நாட்களில் வருகிறது என்பதை விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை