பொருள் வரவை பெருக்கும் பிள்ளையார் நோன்பு

மாலை மலர்  மாலை மலர்

பிள்ளையார் நோன்பு வழிபாட்டின் மூலமாக தனவிருத்தியும், தானிய விருத்தியும், இனத்தார் பகை மாறுதலும், எடுத்த செயலை எளிதில் முடிக்கும் ஆற்றலும் கிடைக்கும்.

மூலக்கதை