விழிப்பு நிலையில் புலனாய்வுப் பிரிவுகள்

என் தமிழ்  என் தமிழ்
விழிப்பு நிலையில் புலனாய்வுப் பிரிவுகள்

வெறுப்புணர்வைத் தூண்டுவதன் மூலம் நாட்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சிகள் தொடர்பாக, அரச புலனாய்வுப் பிரிவுகள் விழிப்பு நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. முஸ்லிம்களை... Read more »

மூலக்கதை